ساده

بسته بندی رول / موازی


این قابلیت به ما اجازه می دهد که تعداد 5 الی 10 یونیت فنر پاکتی را پس از فشردن، بصورت رول بسته بندی نموده و با صرف هزینه کمتر به هر نقطه از جهان ارسال گردد.


Follow us